แปลงหน่วยของ เซนติเมตร นิ้ว ฟุต


คุณสามารถที่จะเทียบว่าถ้ายาว 5 เซนติเมตรจะยาวกี่ฟุตก็พิมพ์เลขลงในช่องเซนติเมตรก็จะรู้ว่ายาวกี่ฟุตยาวกี่นิ้ว แต่ถ้าคุณอยากทราบว่า 5 ฟุตจะยาวกี่
เซนติเมตร ก็พิมพ์เลขลงในช่อง ฟุต ก็จะรู้ว่ายาวกี่ นิ้ว ยาวกี่เซนติเมตร ถ้าอยากทราบว่า ยาว 5 นิ้ว จะยาวกี่เซนติเมตร ยาวกี่ฟุตก็ใช้วิธีเดียวกันครับ

           เซนติเมตร
  ฟุต
  นิ้ว

หมายเหตุ : 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร, 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร, 1 ฟุต = 12 นิ้ว