แปลงหน่วย BYTES <--> KB <--> MB <--> GB


ให้คุณใส่ค่าหน่วยที่ต้องการจะแปลง แล้วกดปุ่ม คำนวณ ครับ จะมี POPUP ขึ้นมาบอกว่า ค่าที่ใส่นั้นมีค่าเท่าไรในแต่ละหน่วย