==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำเครื่องหมายสำหรับแทนคำว่า COPY RIGHT เป็นแบบตัว C อยู่ในวงกลม

คำอธิบาย CODE


1.อยากให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE สีแดงไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


Source Code


&copy


ตัวอย่าง


©