==< CodeTukYang.Com >==
 
ทำ LINK ADD MSN

คำอธิบาย CODE


ตัวอักษรสีแดง คือ อีเมล์ที่ต้องการให้พอคลิ๊กแล้วทำการ ADD เข้า MSN


Source Code


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ ตรงตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงนะครับ

<A href="msnim:add?contact=youremail@hotmail.com">Add MSN</A>

ตัวอย่าง


Add MSN