==< CodeTukYang.Com >==
 
ตรึงหัว-ท้ายตารางไม่ให้เลื่อนตาม Scrollbar ในหลายรูปแบบ

  ตัวอย่าง

ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  วิธีการทำ

   1. ให้ Download ไฟล์ Sourcecode

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

  2. สามารถนำไปออกแบบพัฒนาต่อได้เลยครับ

  3. แค่นีก็เสร็จสิ้นแล้วครับ สามารถใช้งานได้เลยครับ