==< CodeTukYang.Com >==
 
ใส่ภาพพื้นหลังให้ TEXTAREA

คำอธิบาย CODE


ตัวอักษรสีแดง คือ URL ของไฟล์ภาพพื้นหลัง
ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ URL ของไฟล์ภาพพื้นหลัง เมื่อนำ MOUSE ไปวาง

Source Code


ต้องการให้แสดง LINK ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ

<style>
textarea.imageOne{
background-color:000000;
background-image:url(bg.jpg);
color:00ff00;
}
textarea.imageTwo{
background-color:000000;
background-image:url(bg_hover.jpg);
color:ff0000;
}
</style>

<textarea
rows="12" cols="74"
class="imageOne"
onMouseOver="this.className='imageTwo'"
onMouseOut="this.className='imageOne'">
.
.
.
your text
.
.
.
</textarea>

ตัวอย่าง