==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ STATUS BAR)

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2


hosting


1.เวลาที่ STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

2.ตัวอักษรกระพริบที่ STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

3.ตัวอักษรวิ่งที่ STATUS BAR แบบค่อยๆขึ้นทีละตัว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

4.ตัวอักษรวิ่งที่ STATUS BAR แบบ SCROLL ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

5.แสดงจุดพิกัดในหน้า BROWSER โดยแสดงที่ STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

6.ทำตัวอักษรเด้งไปมาที่ STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

7.ตัวอักษรวิ่งมาเรียงกันที่ STATUS BAR เพียงรอบเดียว ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

8.บอกวันเวลาที่เข้ามาที่ STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

9.ตัวอักษรค่อยๆวิ่งมารวมกันที่ STUTUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

10.มีเวลาบอกที่ STATUS BAR ว่าอีกนานเท่าไรถึงจะเปลี่ยนหน้าที่ใส่ CODE นี้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

11.LOCK ข้อความใน STATUS BAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

12.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีตัวอักษรแสดงที่ STATUS BAR แบบไม่มีลูกเล่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

13.นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วจะมีตัวอักษรที่ STATUS นาน 2 วินาที ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

14.ถ้าในหน้ามีการ ERROR เกิดขึ้นถ้าใช้ CODE นี้แล้วจะไม่แสดงข้อความ ERROR ที่ STATUSBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

15.ตัวอักษรวิ่งที่ STATUSBAR แบบ 2 ใน 1 ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

16.ข้อความที่ STATUSBAR เปลี่ยนตามวัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

17.ตัวอักษรค่อยๆวิ่งมารวมกันที่ STATUSBAR แบบไม่สามารถเปลี่ยนข้อความได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

18.มีแสดงเวลาและข้อความที่เราตั้งที่ STATUSBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

19.มีแถบแสดงว่า LOAD หน้านั้นไปเท่าไรแล้ว ที่ STATUSBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

20.ทำ RANDOM ข้อความที่ STATUSBAR เลื่อนจากขวาไปซ้าย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2