==< CodeTukYang.Com >==
 
แปลงหน่วย BYTES <--> KB <--> MB <--> GB


พื้นที่โฆษณา


         ให้คุณใส่ค่าหน่วยที่ต้องการจะแปลง แล้วกดปุ่ม คำนวณ ครับ จะมี POPUP ขึ้นมาบอกว่า ค่าที่ใส่นั้นมีค่าเท่าไรในแต่ละหน่วย