==< CodeTukYang.Com >==
 
ฟรี Javascript [TITLE BAR]


พื้นที่โฆษณา


ทำข้อความที่ TITLE BAR เปลี่ยนทุกช่วงเวลา   
ทำข้อความเปลี่ยนที่ TITLE BAR
แสดงเวลาว่าเข้าหน้านั้นมานานเท่าไรแล้วที่ TITLE BAR
นำ MOUSE ไปวางบนตัวอักษรแล้วข้อความที่ TITLE BAR เปลี่ยนข้อความ
แสดงตัวเลขที่ TITLE BAR 1 รอบตอนเริ่ม LOAD
TITLE BAR มีตัวอักษรวิ่งแล้วหายจากขวาไปซ้าย
ทำลูกศรชี้ที่ตัวอักษรที่ TITLE BAR   
TITLE BAR มีตัวอักษรวิ่งแบบ SCROLL
TITLE BAR มีตัวอักษรค่อยๆขึ้นมาทีละตัวจากซ้ายไปขวา